LIMAT
OCHRANA PRED POŽIARMI, BOZP

BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO MAJETKU JE NAŠÍM PRVORADÝM CIEĽOM

O nás

V oblasti ochrany pred požiarmi pôsobíme od roku 1995 a môžme vám ponúknuť naše bohaté skúsenosti a odbornosť.
Ochráňte seba a svojich zamestnancov pred nebezpečenstvom úrazu.

OPP

OCHRANA PRED POŽIARMI

Poradenstvo v oblasti OPP
Podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  Právnickým aj fyzickým osobám zo zákona vyplývajú rôzne povinnosti, ktorých nedodržanie je sankcionované.
Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Oboznámime Vás s Vašimi povinnosťami v oblasti predchádzania vzniku požiarov. Poradíme Vám, aké hasiace prístroje alebo iné zariadenia je potrebné vo vašich objektoch nainštalovať a aké potrebné opatrenia je nutné vykonať, aby bol Váš objekt zabezpečený pred požiarom tak, ako to vyžadujú právne normy. Zúčastníme sa s Vami protipožiarnej kontroly vykonávanej štátnym požiarnym dozorom.
Školenie v oblasti OPP
Poskytujeme školenia a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase v oblasti OPP. Iba osoby s odbornou spôsobilosťou (technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany) môžu vykonávať školenia o ochrane pred požiarmi. Tieto školenia sú opakované v intervaloch stanovených vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
V rámci školenia Vás oboznámime so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, poskytneme Vám výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru konkrétne pre príslušné pracovisko, informujeme Vás o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, o požiarnom poriadku pracoviska, oboznámime Vás so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu a mnoho ďalšieho. Vyškolíme Vás a Vašich zamestnancov v súlade so zákonnými požiadavkami, ktoré sú uvedené v § 20 a nasl. vyhlášky o požiarnej prevencii.
Okrem pravidelných školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ponúkame aj školenia novoprijatých zamestnancov v zmysle § 22 vyhlášky o požiarnej prevencii.
 
Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi
Medzi povinnosti, ktoré zákon o ochrane pred požiarmi stanovuje, patrí aj povinnosť vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Ponúkame vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

V zmysle § 24 vyhlášky o požiarnej prevencii dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov

Požiadavka vykonávať odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov vyplýva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj požiarny vodovod a odberné miesto (hydrant).
Ponúkame Vám vykonanie prehliadok a skúšok požiarnych vodovodov a hydrantov podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

Tlakové skúšky požiarnych hadíc

Povinnosť vykonávať tlakové skúšky požiarnych hadíc vypláva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj hadicové zariadenie.
Ponúkame Vám vykonanie tlakových skúšok požiarnych hadíc podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontrola, odborné skúšky, prehliadky a montáž požiarnych uzáverov 

Požiarnym uzáverom je dverová alebo oknová zostava, zostava klapky, uzáveru dopravníkového systému alebo oddeľujúcej konštrukcie, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky § 2 ods. 1  vyhlášky č. 478/2008 Z. z.  Medzi požiarne uzávery tak patria napríklad požiarne  či dymotesné dvere, požiarne okná, požiarne klapky a podobne.
Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a vyhláškou; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah kontroly alebo technologický postup, postupuje sa podľa správnej technickej praxe. Vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť vedenie záznamov o vykonaní kontroly požiarneho uzáveru technikom požiarnej ochrany. Kontrolu požiarnych uzáverov môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou, napríklad technik požiarnej ochrany.
Ponúkame vykonávanie kontrol požiarnych uzáverov, ktoré pozostávajú z overovania vybavenosti požiarneho uzáveru, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky tak, aby bol zachovaný požadovaný rozsah kontroly v zmysle vyhlášky.
Kontrolu požiarnych uzáverov vykonávame v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný, neurčil vzhľadom na parametre prostredia, v ktorých sa požiarny uzáver prevádzkuje, kratšiu lehotu.

Montáž, opravy a revízie požiarnych klapiek
Predaj hasiacich prístrojov a požiarnej techniky

Ponúkame široký sortiment práškových, vodných aj snehových hasiacich prístrojov a inej požiarnej techniky.  Cenovú ponuku jednotlivých produktov Vám pošleme na vyžiadanie.

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

KONTROLY POŽIARNYCH ZARIADENÍ

 • prenosné a pojazdné hasiace prístroje
 • požiarne vodovody
 • požiarne dvere a okná
 • požiarne klapky
 • núdzové osvetlenie
 • požiarne prestupy

BOZP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

logo-limat

pre záujem sa, prosím, informujte